Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Maximumfactuur

Wat is de Maximumfactuur?

De maximumfactuur - of MAF - is een maatregel van de overheid die ervoor zorgt dat geneeskundige verzorging voor iedereen betaalbaar blijft.

Algemeen principe

Zodra alle remgelden die u betaalde voor geneeskundige verzorging een bepaald grensbedrag bereiken, worden uw uitgaven boven dat bedrag volledig vergoed. Dat grensbedrag varieert naar gelang van het type MAF dat op u van toepassing is.

Wie komt in aanmerking voor de MAF?

Er bestaan drie types van maximumfactuur:

 • sociale MAF
  De maximumfactuur die wordt bepaald op grond van de sociale categorie waarin u valt.
 • MAF bescheiden inkomens
  De maximumfactuur die wordt bepaald op grond van uw gezinsinkomen en die door de verzekeringsinstellingen wordt uitgevoerd.
 • fiscale MAF
  De maximumfactuur die wordt bepaald op grond van het gezinsinkomen en die door de belastingadministratie wordt uitgevoerd.

Een gezin is voor de sociale MAF en de MAF bescheiden inkomens samengesteld zoals dat blijkt uit de gegevens van het Rijksregister. Voor de fiscale MAF is het in aanmerking genomen gezin het fiscaal gezin.

a. De rechthebbenden op de sociale MAF

Om de MAF aan alle leden van een gezin toe te kennen, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

 • het gezin moet daadwerkelijk 450 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald, én
 • het gezin moet ten minste een van de hieronder beoogde rechthebbenden tellen:
  • weduwnaars of weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen die daadwerkelijk de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten ("WIGW-statuut")
  • rechthebbenden op het bestaansminimum of op een soortgelijke OCMW-steun en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
  • rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomenswaarborg voor bejaarden en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
  • werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste een jaar volledig werkloos zijn en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
  • personen die bij hun ziekenfonds als "resident" zijn ingeschreven en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
  • personen die bij hun ziekenfonds als "mindervalide" gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
  • personen die een tegemoetkoming voor gehandicapten genieten, ongeacht de aard ervan

b. De rechthebbenden op de MAF voor bescheiden inkomens

 • De leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen 0 en 13.730,98 EUR ligt en die 450 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald.
 • De leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen 13.730,98 EUR en 21.108,82 EUR ligt en die 650 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald.
 • Bijzondere regeling voor kinderen jonger dan 16 jaar:
  Kinderen die op 1 januari van het jaar waarin de MAF wordt toegekend, jonger zijn dan zestien jaar en die daadwerkelijk 650 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald, kunnen individueel in aanmerking komen voor de MAF.
 • Behartigenswaardige gevallen: in behartigenswaardige gevallen kan de betrokken persoon aan de verzekeringsinstelling vragen het recht van het gezin op de MAF opnieuw te onderzoeken.

c. De rechthebbenden op de fiscale MAF

 • Alle fiscale gezinnen in België komen in aanmerking voor de fiscale MAF. Dat is zo wanneer zij een bedrag aan persoonlijke aandelen hebben betaald dat hoger is dan het referentiebedrag dat op hen van toepassing is, rekening houdende met hun netto jaarinkomen.

Welke kosten van de geneeskundige verzorging worden voor de MAF in aanmerking genomen?

Voor de drie soorten MAF gelden dezelfde persoonlijke aandelen. Maar niet alle persoonlijke aandelen voor geneeskundige verzorging worden in aanmerking genomen voor de berekening van het genoemde “grensbedrag”.

Enkel het remgeld van de volgende kosten wordt in aanmerking genomen:

 • de honoraria van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici...
 • de kosten van de technische verstrekkingen (bijvoorbeeld Röntgenfoto’s en scans, operaties, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken).
 • de "noodzakelijke" geneesmiddelen, dat zijn de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A en B (staat vermeld met een rode letter op de verpakking).
 • de kosten van de ziekenhuisopname, met name het persoonlijk aandeel in de prijs van de verpleegdag. De in aanmerking genomen kosten voor ziekenhuisverpleging zijn nochtans beperkt tot de eerste drie maanden in geval van opname in een algemeen ziekenhuis en tot het eerste jaar in geval van opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Link

Lees alle recente informatie hierover op de site van de Vlaamse Gemeenschap:
http://psvr1.portal.vlaanderen.be/http://publicatie.portal.vlaanderen.be/NASApp/cs/ContentServer?pagename=MVG_Portaal%2FPage%2FUserSearch%2FSearchResults&userSearchText=maximumfactuur&zoek.x=25&zoek.y=13

Of ga er onrechtstreeks naartoe door te klikken op:
http://www.vlaanderen.be en tik in de zoekregel van de zoekmachine "maximumfactuur"


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]